Navigacecertified_by_ecdl.png, 4,8kB

Kontakty na ECDL managera a testery

manager ECDL: Ing. Jaroslava Horová - horova@1kspa.cz
tester ECDL: Kateřina Ipserová,DiS. - ipserova@1kspa.cz

Termíny testování

platforma: Win 7 / Office 2010

datum čas max. počet uchazečů počet přihlášených učebna poznámka
9 VT1 přihlášky u Ing. Horové

Cvičné testy z modulů M2, M3, M4, M7, M9 a M12 programu ECDL Core

Vzhledem k opakujícím se dotazům na cvičné testy ECDL je možné testy stáhnout na adrese http://www.ecdl.cz/cvicne_testy_QTB5.php.

Informační systém WASET

Vstup do informačního systému ECDL testování. Registrovaní uchazeči mohou sledovat v IS průběh a výsledky svého testování.


ECDL testovací středisko

Naše škola nabízí všem studentům denního i dálkového studia, ale i široké veřejnosti, možnost otestování své počítačové gramotnosti. Úspěšní uchazeči získají certifikát ECDL tzv. "Řidičák na počítač". Testování probíhá v akreditované testovací místnosti v učebně VT1.

Držitelem sublicence konceptu ECDL v České republice je společnost CertiCon, a.s. (CERTICON), která je jediným subjektem oprávněným akreditovat testovací střediska pro ECDL testování pro území České republiky.


Co je ECDL projekt?

ECDL - European Computer Driving Licence je celosvětově rozšířený certifikační koncept počítačové gramotnosti a počítačových znalostí a dovedností. Zahrnuje celou škálu vzdělávacích a certifikačních programů, z nichž nejrozšířenější jsou programy ECDL Core (počítačová, resp. digitální gramotnost a digitální kvalifikace). Koncept ECDL mimo jiné mezinárodně definuje obsah pojmu "Počítačová (digitální) gramotnost" a určuje metodu, jakou je počítačová gramotnost ověřována. Úspěšní absolventi ECDL testů získávají odpovídající ECDL Certifikáty, které mají mezinárodní platnost.

Metoda ověřování počítačové gramotnosti dle programu ECDL Core je založena na praktických testech prováděných s využitím běžné výpočetní techniky a v reálném programovém prostředí. Pomocí těchto testů se zjišťuje, zda je libovolná osoba schopna používat běžné informační a komunikační technologie alespoň na takové úrovni, která odpovídá mezinárodním požadavkům uvedeným v tzv. ECDL Sylabech. Ověřování počítačové gramotnosti dle konceptu ECDL je mezinárodně uznávané, celosvětově procesně standardizované, objektivní a nezávislé na výpočetní technice a programovém prostředí, na kterém jsou testy prováděny. V celém světě využívá jednotné a pravidelně aktualizované databáze testovacích otázek a úkolů. Ověřování počítačové gramotnosti dle konceptu ECDL mohou provádět pouze akreditovaná testovací střediska a za tímto účelem odborně připravení akreditovaní testeři dle mezinárodních pravidel.

[zdroj www.ecdl.cz]


Co je ECDL certifikát?

CERTIFIKÁT ECDL Core

European Computer Driving Licence (ECDL) je mezinárodně uznávaný certifikát, který je v rámci států EU doporučen a používán jako standard počítačové (digitální) gramotnosti. Dokládá, že držitel tohoto certifikátu je plně digitálně kvalifikovaný, tj. že je plně připraven pro efektivní využívání informačních a komunikačních technologií (ICT) tak, jak vyžaduje trh práce.

Uchazeč o Certifikát ECDL musí úspěšně složit testy ze tří základních modulů ECDL Core Sylabu (M2, M3 a M7) a ze čtyř dalších volitelných modulů ECDL Core Sylabu.

certifikat_ecdl_karta.png, 23kB

CERTIFIKÁT ECDL START

Dokládá, že držitel tohoto certifikátu je digitálně gramotný, tj. že ovládá základy práce s počítačem, resp. s informačními a komunikačními technologiemi (ICT), a to v nejběžnějších oblastech jejich využití.

Uchazeč o Certifikát ECDL START musí úspěšně složit testy ze tří základních modulů ECDL Sylabu, které pokrývají znalosti a dovednosti v oblastech: M2 - Používání počítače a správa souborů, M3 - Zpracování textu a M7 - Práce s Internetem a komunikace a nejméně jednoho dalšího volitelného modulu ze zbývajících nabízených modulů.

certifikat_ecdl_start.png, 18kB

Jak probíhá testování?

Certifikace ECDL se skládá z jednotlivých testů. Na každý test je vymezen čas max. 45 min. Každý test odpovídá jednomu z ECDL modulů.
Platforma: Win 7 / MS Office 2010

Klasické moduly programu ECDL Core

  • M1.png, 1,6kB Používání počítače a správa souborů
  • M1.png, 1,6kB Zpracování textu - MS Word
  • M1.png, 1,6kB Tabulkový procesor - MS Excel
  • M1.png, 1,6kB Použití databází - MS Access
  • M1.png, 1,6kB Prezentace - MS PowerPoint
  • M1.png, 1,6kB Práce s Internetem a komunikace - Internet Explorer a MS Outlook

Nové akreditované moduly programu ECDL Core

  • M9.png, 1,6kB Úpravy digitálních obrázků a základy počítačové grafiky - Corel PHOTO-PAINT X4
  • M10.png, 1,6kB Tvorba webových stránek a publikace na Internetu - PSPad

Další moduly programu ECDL Core

Další nové moduly v projektu ECDL neustále přibývají dle aktuálních požadavků a potřeb, přehled aktuálních modulů naleznete na www.ecdl.cz. Na tyto moduly nemáme prozatím akreditaci.
  • M12.png, 1,6kB Bezpečnost při využívání informačních a komunikačních technologií

Pro získání Certifikátu ECDL Core je nutné úspěšně složit test ze sedmi modulů (3 povinné M2, M3, M7 a 4 volitelné).
Pro získání Certifikátu ECDL START je nutné složit test ze čtyř modulů (3 povinné M2, M3, M7 a jeden volitelný).

Pro vydání certifikátu (týká se také certifikátu ECDL-Start) musí uchazeč zvládnout úspěšně testy do 3 let. Neúspěšné testy lze opakovat. Do indexu jsou zapisovány jen úspěšně vykonané testy.

Pro studenty čtyřletého denního studia všech oborů odpovídají požadavky na získání Certifikátu ECDL (úplná počítačová gramotnost) osnovám předmětu Výpočetní technika.

Pro studenty dálkového studia doporučujeme Osvědčení ECDL START (základní počítačová gramotnost). Pro získání tohoto typu certifikátu odpovídají požadavky osnovám předmětu Výpočetní technika.

TESTOVÁNÍ

Před zahájením vlastního testování tester ověří identifikaci uchazeče dle osobních dokladů (pas, OP, ŘP) a seznámí jej s pravidly a průběhem testování. Každému uchazeči je zřetelně oznámen čas zahájení i ukončení jeho testu. Uchazeči je vyhrazeno 45 minut na každý test z jednoho modulu. Mezi jednotlivými testy - moduly je možno využít přestávku. Test je možné skládat i z více modulů najednou. Během výkonu testu nesmí uchazeč opustit testovací místnost.

Nedostaví-li se uchazeč na test ve stanoveném termínu a čase, nebude připuštěn k testování a nový test musí skládat v náhradním termínu.


Přihlášení k testování

Studentům bude hromadně termín na daný modul(y) po vzájemné konzultaci s testery navržen a přihlášku následně obdrží od testerů, případně si ji mohou rovněž stáhnout či vyplnit elektronicky.
Uchazeči z řad veřejnosti si vyberou z vypsaných termínů nebo kontaktují testery a domluví si vhodný termín, stáhnou si přihlášku a vyplněnou ji zašlou na e-mail uvedený v přihlášce. On-line přihlášku lze vyplnit přímo na stránkách školy. Ing. et Bc. Jaroslava Horová (horova@1kspa.cz, Mgr. Martin Štorek (storek@1kspa.cz) nebo Kateřina Ipserová, DiS (ipserova@1kspa.cz
Při větším počtu uchazečů lze s testery domluvit individuální termín.
ico_explorer.jpg, 1,7kB On-line přihláška k ECDL testování
ico_excel.jpg, 625B přihláška k ECDL testování
ico_acrobat.jpg, 602B přihláška k ECDL testování

Ceník

Doporučené ceny na www.ecdl.cz
Slyžby ECDL testování Cena vč. DPH 21%
Test ECDL Core (pro studenty 1.KŠPA Kladno)
Služba testovacího střediska pro držitele indexu ECDL Core, Select, Profile nebo Single v rozsahu jednoho testu z libovolného modulu programu ECDL Core.
160,-
Test ECDL Core (pro školství a zdravotně postižené)
Služba testovacího střediska pro držitele indexu ECDL Core, Select, Profile nebo Single v rozsahu jednoho testu z libovolného modulu programu ECDL Core.
230,-
Test ECDL Core (pro veřejnost)
Služba testovacího střediska pro držitele indexu ECDL Core, Select, Profile nebo Single v rozsahu jednoho testu z libovolného modulu programu ECDL Core.
300,-
Indexy ECDL Cena vč. DPH 21%
Index ECDL Select
Index ECDL Select Licenční doklad opravňující uchazeče o ECDL Certifikát využít konceptu ECDL pro testování z modulů M2, M3, M7 a libovolných čtyř dalších existujících i budoucích modulů programu ECDL Core (celkem max. 7 modulů). Do tohoto dokladu zapisuje akreditovaný tester úspěšně absolvované testy. Tento doklad je podkladem pro vydání ECDL Certifikátu, případně Certifikát ECDL Start. ECDL Index je možné zakoupit u libovolného akreditovaného střediska, případně v kanceláři manažera ECDL-CZ; platnost indexu je 3 roky od data prvního použití. Index je nutno zakoupit před vlastním testováním!! Platnost indexu je 3 roky od data prvního použití.
702,-
Index ECDL Single
Licenční doklad opravňující uchazeče o ECDL Certifikát využít konceptu ECDL pro testování z jednoho libovolného modulu programu ECDL Core. Do tohoto dokladu zapisuje akreditovaný tester úspěšně absolvovaný test. Tento doklad může být dílčím podkladem pro vydání ECDL Certifikátu, případně Certifikát ECDL Start. Platnost indexu je 3 roky od data prvního použití.
297,-
Duplikát ECDL Indexu 160,-
Certifikáty ECDL Cena vč. DPH 21%
Certifikát ECDL Start
Vystavení mezinárodně platného dvojjazyčného dokladu digitální gramotnosti dokládajícího úspěšné absolvování testů ze tří povinných a jednoho volitelného modulu programu ECDL Core. Doklad vystavuje administrativa ECDL-CZ na základě objednávky testovacího střediska.
85,-
Certifikát ECDL
Vystavení mezinárodně platného dvojjazyčného dokladu digitální kvalifikace dokládajícího úspěšné absolvování testů ze tří povinných a čtyř volitelných modulů programu ECDL Core. Doklad vystavuje administrativa ECDL-CZ na základě objednávky testovacího střediska.
85,-
Certifikát ECDL (včetně plastové karty)
Vystavení mezinárodně platného dvojjazyčného dokladu digitální kvalifikace (včetně personifikované plastové karty velikosti kreditní karty) dokládajícího úspěšné absolvování testů ze tří povinných a čtyř volitelných modulů programu ECDL Core. Doklad vystavuje administrativa ECDL-CZ na základě objednávky testovacího střediska.
126,-
Duplikát ECDL dokladu 180,-