Navigace


VÝPISY Z PŘIHLÁŠKY K PODZIMNÍMU MATURITNÍMU OBDOBÍ
Výpis z přihlášky k MZ 2017 podzim bude přihlášeným žákům zaslán elektronicky na jejich mailovou adresu nejpozději do 5. 7. 2017. Žák si z výpisu přihlášky vytiskne pouze Předávací protokol a podepsaný a oskenovaný jej zašle asistentce ředitelky školy (kladno@1kspa.cz) nebo poštou v listinné podobě na na adresu školy.
POZVÁNKY K DT / PP SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ2017 PODZIM
Pozvánky k DT a PP na spádovou školu budou zaslány elektronicky na mailové adresy žáků po 15. 8. 2017.

MATURITNÍ ZKOUŠKY

Základní dokumenty pro ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou:

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném zněmí
Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou v platném znění

Výsledky MZ

Výsledkový portál žáka

Výsledkový portál žáka slouží k udělení souhlasu se zasláním výsledkových dokumentů na soukromý e-mailem žáka. Souhlas se dává pro každé maturitní období zvlášť. Autentizační kód naleznete na Výpisu přihlášky k MZ pro dané zkušební období. ico_explorer_sm.jpg, 1,1kB Výsledkový portál - CERMAT

K registraci maturantů pro jarní maturitní obdobím 2017 bude Výsledkový portál žáka zpřístupněn nejpozději 1. 3. 2017.

Uvolnění výsledků dílčích zkoušek společné části MZ

ico_explorer_sm.jpg, 1,1kB Termíny výsledků jednotlivých dílčích zkoušek společné části maturitní zkoušky, žádosti o přezku a Výsledkový portál žáka naleznete na oficiálním portálu www.novamaturita.cz.

Důležité odkazy a informace

ico_explorer_sm.jpg, 1,1kB www.novamaturita.cz - oficiální portál státní maturity, aktuální informace, termíny, ilustrační testy
ico_explorer_sm.jpg, 1,1kB Maturitní zpravodaj - aktuální a garantované informace jsou základem přípravy ke společné části maturitní zkoušky
ico_explorer_sm.jpg, 1,1kB Maturitní model 2017
ico_explorer_sm.jpg, 1,1kB Maturitní kalendář MZ2017 (jaro / podzim) NOVÉ
ico_explorer_sm.jpg, 1,1kB www.statnimaturita-anglictina.cz - portál určený pro státní maturitní zkoušku z Anglického jazyka
ico_explorer_sm.jpg, 1,1kB www.statnimaturita-nemcina.cz - portál určený pro státní maturitní zkoušku z Německého jazyka NOVÉ
ico_explorer_sm.jpg, 1,1kB www.statnimaturita-rustina.cz - portál určený pro státní maturitní zkoušku z Ruského jazyka NOVÉ
ico_explorer_sm.jpg, 1,1kB www.statnimaturita-matika.cz - portál určený pro státní maturitní zkoušku z matematiky NOVÉ

Přihlašování k MZ 2017

Pro jarní zkušební období je nutno podat přihlášku řediteli školy nejpozději do 1.12.,
pro podzimní zkušební období nejpozději do 25.6.
Dle vyhlášky 177/2008 Sb. má student povinnost se hlásit ke každému řádnému termínu, i když předem ví, že maturovat v daném termínu NEBUDE!!!
Řádný termín je první termín po úspěšném ukončení posledního ročníku.

ico_explorer_sm.jpg, 1,1kB Přihlašování žáků k maturitní zkoušce - jaro 2017
ico_acrobat_sm.jpg, 601B Podrobnější informace k přihlašování k MZ2017 - jaro
ico_acrobat_sm.jpg, 601B Přihláška k MZ 2017 - distanční studium - Management sportu (předvyplněná)
ico_acrobat_sm.jpg, 601B Přihláška k MZ bianco (editovatelná)

Profilová část maturitní zkoušky

Maturitní předměty

Profilová část MZ se skládá pro všechny obory a formy ze 3 povinných (odborných) a 2 nepovinných zkoušek. Povinné zkoušky se skládájí ze dvou ústních zkoušek a jedné praktické zkoušky, v oboru Grafický design je jedna ústní zkouška nahrazena zkouškou písemnou.

Na základě ustanovení zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a na základě novely maturitní vyhlášky č. 177/2009 Sb., rozhodl ředitel školy o ico_acrobat_sm.jpg, 601B   skladbě předmětů maturitní zkoušky profilové části ve školním roce 2016/2017 .

Maturitní témata předmětů

Termíny praktické zkoušky, písemné zkoušky a ústních zkoušek PČ MZ2017 - PODZIM

Ústní zkoušky MZ2017 - PODZIM POZOR ZMĚNA (aktualizace 28.4.2017)

Změna termínů vyhrazena!!!

Jmenování maturitních komisí

ico_acrobat_sm.jpg, 601B Jmenování maturitních komisí pro ústní zkoušky společné a profilové části MZ2017 - jaro

Společná část maturitní zkoušky

Maturitní předměty

Společná část maturitní zkoušky se skládá ze 2 povinných a 2 nepovinných zkoušek.
Povinné zkoušky Nepovinné zkoušky
český jazyk a literatura cizí jazyk
matematika nebo cizí jazyk – anglický, německý, ruský matematika

Formy dílčích zkoušek společné části

český jazyk a literatura: 3 části; didaktický test (DT) + písemná práce (PP) + ústní zkouška (ÚZ)
cizí jazyky: 3 části; didaktický test (DT) + písemná práce (PP) + ústní zkouška (ÚZ)
matematika: 1 část; didaktický test (DT)

Termíny didaktických testů a písemných prací

  • písemná práce z českého jazyka a literatury – 11. dubna 2017
  • ostatní písemné zkoušky SČ MZ – 2. května 2017 do 4. května 2017
Konkrétní datumy, časy a předměty naleznete v Jednotném zkušebním schématu písemných zkoušek SČ MZ pro jarní zkušební období 2017

Tematické okruhy pro 3. část pracovních listů cizích jazyků

Školní seznam literárních děl pro ústní zkoušku společné části (jaro/podzim)

ico_acrobat_sm.jpg, 601B Seznam školních literárních děl pro MZ2017
ico_word_sm.jpg, 1012B Formulář pro vytvoření seznamu literárních děl žáka k MZ
ico_acrobat_sm.jpg, 601B Formulář pro vytvoření seznamu literárních děl žáka k MZ

Žák odevzdá vlastní seznam četby nejpozději do 31. 3. pro jarní období MZ a nejpozději do 30. 6. pro podzimní období MZ aktuálního školního roku.
Školní seznam je platný vždy pro daný školní rok, nedojde-li k jeho změně ze strany MŠMT či školy.
Žák odevzdá vlastní seznam četby na předepsaném formuláři.

Žákovský seznam je platný POUZE pro daný školní rok (jarní a podzimní zkušební období). Koná-li student ÚZ v jiném školním roce, je povinnen odevzdat nový seznam četby v souladu s aktuálním školním seznamem. Neodevzdá-li student vlastní četbu, bude losovat z celého školního seznamu!!

Povolené pomůcky k MZ

Student zkontaktuje spádovou školu ohledně kontroly a odevzdání povolených pomůcek k SČ MZ.
Povolené pomůcky naleznete na portálu www.novamaturita.cz
Matematika
DT: matematické, fyzikální a chemické tabulky pro střední školy (samozřejmě bez jakýchkoli poznámek a dalších zásahů), rýsovací potřeby (tužka, guma, pravítko, trojúhelník s ryskou, úhloměr a kružítko) a kalkulačka bez grafického režimu, řešení rovnic a úprav algebraických výrazů. Kalkulačka nesmí vykreslovat grafy, nesmí zjednodušovat algebraické výrazy obsahující proměnnou a nesmí ani počítat kořeny algebraických nebo jiných rovnic
Český jazyk a literatura
PP: Pravidla českého pravopisu
Cizí jazyk
PP: slovníky, které neobsahují přílohu věnovanou písemnému projevu