Navigace


Přijímací řízení pro školní rok 2021/22

ico_acrobat_sm.jpg, 601B Kritéria pro přijímací řízení pro rok 2021/2022

NABÍZÍME STÁLE VOLNÁ MÍSTA DO VŠECH MATURITNÍCH OBORŮ
V průběhu školního roku přijímáme zájemce do všech oborů a forem studia.
Přihlášku ke studiu v oboru grafický design, přihlášku ke studiu v ostatních oborech a formách.

Přijímací řízení do oboru s talentovou zkouškou

Nabízíme zájemcům maturitní studium uměleckého oboru Grafický design (82-41-M/05) v denní formě studia.
Uchazeči konají pouze talentovou zkoušku. Povinná státní jednotná přijímací zkouška se na umělecké obory nevztahuje!
STÁLE PŘIJÍMÁME DO OBORU GRAFICKÝ DESIGN
Přihlášku lze podat kdykoli, následně indviduálně domluvíme termín talentové zk., s sebou vzít vlastní výtvarné práce.

Kdy podat přihlášku ke studiu

Uchazeč / zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdá přihlášku ke studiu řediteli školy
pro Odevzdání přihlášky do oboru Grafický design nejpozději do 30. 11. 2020
pro Odevzdání přihlášky do ke studiu SŠ - všechny formy nejpozději do 01.03.2021

Přihlášky ke stažení

Přihláška

 • (1) Přihlášku ke vzdělávání ve střední škole podává uchazeč řediteli střední školy. Za nezletilého uchazeče podává přihlášku zákonný zástupce. V případě nezletilého uchazeče je náležitostí přihlášky také souhlas uchazeče s jejím podáním.
 • (2) Přihláška se podává na tiskopisu, který stanoví ministerstvo a zveřejní jej způsobem umožňujícím dálkový přístup.
 • (3) Součástí přihlášky jsou doklady stanovené prováděcím právním předpisem, včetně posudku o splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný obor vzdělání, pokud je stanovena.

Náležitosti přihlášky ke vzdělávání

 • (1) Součástí přihlášky ke vzdělávání (dále jen „přihláška“) jsou tyto doklady nebo jejich ověřené kopie, pokud dále není stanoveno jinak,
  • a) vysvědčení z posledních 2 ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, nebo z odpovídajících ročníků základní školy i po splnění povinné školní docházky,
  • h) doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení, jde-li o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami,
  • i) doklad o splnění povinné školní docházky, jde-li o uchazeče, který ukončil nebo ukončí povinnou školní docházku v zahraniční škole, vydaný zahraniční školou, nebo
  • j) osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení vydaného zahraniční školou nebo rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení v případě, že se pro přijetí vyžaduje získání příslušného stupně vzdělání.
 • (2) Součástí přihlášky nemusí být doklad nebo jeho úředně ověřená kopie uvedený v odstavci 1 písm. a), pokud je klasifikace z příslušných ročníků na přihlášce za tyto ročníky potvrzena školou, ve které uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, případně ukončil nebo ukončí základní vzdělávání.
 • (3) Uchazeč, kterému do doby podání přihlášky nebyl vydán doklad uvedený v odstavci 1 písm. a), předloží tento doklad střední škole nejpozději v den, kdy se stane jejím žákem.
NEVYŽADUJEME LÉKAŘSKÉ POTVRZENÍ
(potvrzení je nutno pouze v případě, pokud ukazeč má vážné zdravotní problémy - epilepsie, diabetes, ...)

Talentové zkoušky do oboru Grafický design

1. kolo 1. termín talentové zkoušky se uskuteční 07.01.2021 od 12:30.

Rozmístění do jednotlivých učeben a skupin naleznete na pozvánce a také na vstupních dveří školy.

1. kolo 2. termín talentové zkoušky se uskuteční po 14.01.2021 od 12:30.
2. a další kola talentové zkoušky se uskuteční individuálně dle předchozí telefonické domluvě a podané přihlášce.

Požadavky k talentovým zkouškám 2021

 

Kapacita studijního oboru

Studijní obor Forma Délka studia Kapacita
Grafický design denní 4R 30

Kritéria přijímacího řízení

Kritéria přijetí na střední školu (grafický design) ico_acrobat_sm.jpg, 601B

Kdy odevzdat zápisový lístek

 • K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání na dané střední škole slouží zápisový lístek. (platí pouze pro uchazeče 4letého denního studia)
 • Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek na této základní škole, a to nejpozději do 30. listopadu v případě, že podává přihlášku do oboru vzdělání s talentovou zkouškou.
 • Uchazeč, který již není žákem ZŠ, požádá o vydání zápisového lístku krajský úřad v místě bydliště.
 • Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.
 • Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty podle předchozího bodu právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.

Další důležité informace

 1. Má-li uchazeč specifické vzdělávací potřeby (SVP), je nutné přiložit k přihlášce doporučení PPP nebo SPC.
 2. Výsledky talentové zkoušky budou zveřejněny v budově školy a na webových stránkách školy pod registračním číslem uchazeče do 3 pracovních dnů od konání TZ, nejpozději však do 20. 1.
 3. Ředitel školy odešle rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí uchazeče do oboru vzdělání s talentovou zkouškou 7 dnů po vydání rozhodnutí, nejpozději však 15. února.

Přijímací řízení do oborů bez talentové zkoušky

Zájemcům o maturitní studium v denní, dálkové a distanční formě nabízíme následující studijní obory: Informační technologie (DE/DS), Cestovní ruch (DE/DS), Veřejnosprávní činnost (DE/DS), Ekonomika a podnikání (DE/DI), Management sportu (DE/DI), Podnikání (NS/DN).
DE - denní forma, DS - dálková forma, DI - distanční forma, NS - denní nástavbová forma, DN - dálková nástavbová forma

Uchazeči konají povinnou jednotnou přijímací zkoušku , školní přijímací zkoušky se NEKONAJÍ!

Kdy podat přihlášku ke studiu

Uchazeč / zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdá přihlášku ke studiu řediteli školy
pro 1. kolo přijímacího řízení do všech oborů a forem (mimo Grafický design) nejpozději 1.3.2021
pro 2. kolo přijímacího řízení do všech oborů a forem nejpozději termín stanoví MŠMT
pro další kola přijímacího řízení do všech oborů a forem nejpozději do 30. 6. 2021

Přihlášky ke stažení

Přihláška

 • (1) Přihlášku ke vzdělávání ve střední škole podává uchazeč řediteli střední školy. Za nezletilého uchazeče podává přihlášku zákonný zástupce. V případě nezletilého uchazeče je náležitostí přihlášky také souhlas uchazeče s jejím podáním.
 • (2) Přihláška se podává na tiskopisu, který stanoví ministerstvo a zveřejní jej způsobem umožňujícím dálkový přístup.
 • (3) Součástí přihlášky jsou doklady stanovené prováděcím právním předpisem, včetně posudku o splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný obor vzdělání, pokud je stanovena.

Náležitosti přihlášky ke vzdělávání

 • (1) Součástí přihlášky ke vzdělávání (dále jen „přihláška“) jsou tyto doklady nebo jejich ověřené kopie, pokud dále není stanoveno jinak,
  • a) vysvědčení z posledních 2 ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, nebo z odpovídajících ročníků základní školy i po splnění povinné školní docházky,
  • e) doklady o získání středního vzdělání s výučním listem, pokud se uchazeč hlásí do nástavbového studia,
  • h) doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení, jde-li o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami,
  • i) doklad o splnění povinné školní docházky, jde-li o uchazeče, který ukončil nebo ukončí povinnou školní docházku v zahraniční škole, vydaný zahraniční školou, nebo
  • j) osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení vydaného zahraniční školou nebo rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení v případě, že se pro přijetí vyžaduje získání příslušného stupně vzdělání.
 • (2) Součástí přihlášky nemusí být doklad nebo jeho úředně ověřená kopie uvedený v odstavci 1 písm. a), pokud je klasifikace z příslušných ročníků na přihlášce za tyto ročníky potvrzena školou, ve které uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, případně ukončil nebo ukončí základní vzdělávání.
 • (3) Uchazeč, kterému do doby podání přihlášky nebyl vydán doklad uvedený v odstavci 1 písm. a), e), i) a j), předloží tento doklad střední škole nejpozději v den, kdy se stane jejím žákem.
NEVYŽADUJEME LÉKAŘSKÉ POTVRZENÍ
(potvrzení je nutno pouze v případě, pokud ukazeč má vážné zdravotní problémy - epilepsie, diabetes, ...)

Přijímací řízení pro uchazeče ke studiu

1. kolo 1. termín - jednotná přijímací zkouška pro ostatní obory ve všech formách: 13.4.2021
1. kolo 2. termín - jednotná přijímací zkouška pro ostatní obory ve všech formách: 13.4.2021

ico_acrobat_sm.jpg, 601B JPZ - časové schéma - řádný termín

náhradní termín pro 1. termín - jednotná přijímací zkouška pro ostatní obory ve všech formách: 12.5.2021, 13.05.2021
ico_acrobat_sm.jpg, 601B JPZ - časové schéma - náhradní termín

2. kolo - pouze přijímací pohovor BEZ jednotné přijímací zkoušky: termín bude upřesněn.
další kola - pouze přijímací pohovor BEZ jednotné př. zk.: individuálně dle domluvy po podané přihlášce

Jednotná přijímací zkouška 2021

Jednotná přijímací zkouška (dále jen JPZ nebo jednotná zkouška) v přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou je stanovena na základě § 60 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 178/2016 Sb. Podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách budou stanoveny prováděcím předpisem Základní principy jednotné zkoušky.

ico_explorer_sm.jpg, 1,1kB prijimacky.cermat.cz

Zkušební předměty

Matematika a její aplikace - 50 bodů, 70 minut
Český jazyk a literatura - 50 bodů, 60 minut

Specifikace požadavků a ukázkové testy k JPZ

ico_acrobat_sm.jpg, 601B Matematika
ico_acrobat_sm.jpg, 601B Český jazyk a literatura
ico_explorer_sm.jpg, 1,1kB Testová zadání k procvičení

Kdy odevzdat zápisový lístek

 • K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání na dané střední škole slouží zápisový lístek. (platí pouze pro uchazeče 4letého denního studia)
 • Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek na této základní škole nejpozději do 1. března.
 • Uchazeč, který již není žákem ZŠ, požádá ovydání zápisového lístku krajský úřad v místě bydliště.
 • Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.
 • Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty podle předchozího bodu právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.