Závěry poslední inspekční zprávy


Závěry inspekční zprávy z 14. až 17. 2. 2011

Škola poskytuje vzdělávání v souladu se zápisem do rejstříku škol a školských zařízení. Vytváří rovné podmínky při přijímání ke vzdělávání, v průběhu i při ukončování vzdělávání. Informace a poradenská činnost jsou poskytovány na dobré úrovni. Personální, materiální a finanční podmínky umožňují škole úspěšnou realizaci všech ŠVP. Finanční prostředky, se kterými škola hospodařila v hodnoceném období, umožnily její fungování, byly účelně a hospodárně využity pro zlepšování podmínek vzdělávání. Škola vytváří bezpečné prostředí pro vzdělávání žáků, podporuje jejich zdravý fyzický i psychický rozvoj. Škola rozvíjí osobnost žáka při vlastní výuce i při realizaci mimoškolních aktivit. Ve výuce zohledňuje vzdělávací potřeby jednotlivce. Příkladnou úroveň má rozvoj kompetencí žáků v sociální oblasti.

Závěrečná zpráva inspekce


Závěry kontroly z 9. a 10. 6. 2008

Předmět kontroly:

Na základě zjištěných skutečností hodnotí ČŠI školu - bez závad.


Závěry inspekční zprávy z 22. 9. 2005 a 5. - 8. 10. 2004

Koncepce školy je jasně stanovena. Proběhlo rozšíření vzdělávací nabídky o studium zaměřené na výpočetní techniku. Každoročně škola prezentuje své vzdělávací aktivity na výstavě "Škola…". Pedagogocký sbor je stabilizován, dokumentace školy je vedena přehledně, pečlivě a na platných tiskopisech.
Škola postupuje dle schválených učebních plánů.

Na základě zjištěných skutečností hodnotí ČŠI školu jako dobrou.

Kde nás najdete Máchovy schody 13 / 4
412 01 Litoměřice