Soukromá střední škola  a základní škola (1.KŠPA) Praha s.r.o.

Chabařovická 1125/4, 182 00 Praha 8, tel. +420 281 863 044, +420 733 123 588

1.KŠPA - MERCEDES mezi soukromými školami!

Home Maturitní zkouška Kritéria hodnocení
Kritéria hodnocení profilové maturitní zkoušky

Soubor odborných předmětů (praktická maturitní zkouška)Cestovní ruch – denní studium

 


Popis Počet bodů
Založení fiktivní CK – bod osnovy 1. – 3. 20
Charakteristika produktů a služeb bod osnovy 4. 10
Sestavení zájezdu 30
Kalkulace zájezdu 30
Formální stránka 10
Celkový počet 100

Maximální počet bodů v každé části – práce je bez chyb, přehledná, odpovědi jednoznačné.

Klasifikace

Počet bodů

Výborný

100 – 92

Chvalitebný

91 – 80

Dobrý

79 - 69

Dostatečný

68 - 50

Nedostatečný

49 a méně

Cestovní ruch – dálkové studium

Klasifikace

Zdůvodnění

Výborný

Práce je bez závažných chyb, vypracovaná přehledně, žádná část nechybí, odpovědi jsou jednoznačné

Chvalitebný

Práce obsahuje jen drobné nedostatky, jinak je přehledná, jde jen o drobné chyby (chybné zaokrouhlování čísel, nejednoznačná odpověď, časový harmonogram zájezdu v některých částech neodpovídá skutečnosti)

Dobrý

Práce obsahuje chyby ve výpočtech, i když může být správný postup výpočtu, časový harmonogram zájezdu není úplný, chybí jednoznačné odpovědi.

Dostatečný

Práce je neúplná, obsahuje matematické chyby, chybí odpovědi nebo nejsou jednoznačné, práce je nepřehledná, správné jsou jen některé její části.

Nedostatečný

Práce je nedokončená, obsahuje mnoho matematických chyb, časový harmonogram neodpovídá vůbec realitě, chybí odpovědí, nejsou vyplněny vůbec nebo s mnohými chabými formuláře, nebí ani řádně pochopeno zadání.

 


Ekonomika a podnikání – denní a dálkové studium

 


 

Zaměření Management sportu

Ekonomicko-účetní zaměření

Klasifikace

Počet bodů

Výborný

100 – 90

Chvalitebný

89 – 79

Dobrý

78 - 67

Dostatečný

66 - 50

Nedostatečný

49 a méně

 

Maximální počet bodů v každé části – práce je bez chyb, přehledná, odpovědi jednoznačné.

Zaměření Podnikání, platí také pro 2letou a 3letou nástavbu

Ekonomická cvičení tvoří 40 % známky, účetnictví 60 %.

Výsledná známka = (40 x známka z ekonomických cvičení + 60 x známka z účetnictví) / 100

Účetnictví

Klasifikace

Počet bodů

Výborný

167 - 146

Chvalitebný

145 - 125

Dobrý

124 - 104

Dostatečný

103 - 83

Nedostatečný

83 a méně

 

Maximální počet bodů v každé části – práce je bez chyb, přehledná, odpovědi jednoznačné.

Ekonomická cvičení

Klasifikace

Počet bodů

Úspěšnost

Výborný

40 - 34

85 %

Chvalitebný

33 - 26

65 %

Dobrý

25 - 20

50 %

Dostatečný

19 - 14

35 %

Nedostatečný

13 a méně

méně než 35 %

Maximální počet bodů v každé části – práce je bez chyb, přehledná, odpovědi jednoznačné.

 


Grafický design

 


 

Výtvarná část tvoří 40 % známky, technické provedení 60 % známky.

Výsledná známka =

= (známka za výtvarnou část x 40 + známka za technické provedení x 60)/100

 

U každé části zapíše hodnotitel zdůvodnění udělené známky.

 

Klasifikace

Zdůvodnění

Výborný

Práce je bez závažných výtvarných a technických chyb.

Chvalitebný

Práce obsahuje jen drobné výtvarné a technické nedostatky.

Dobrý

Práce obsahuje větší výtvarné a technické nedostatky.

Dostatečný

Práce je neúplná, obsahuje velké výtvarné a technické nedostatky, splňuje však zadání.

Nedostatečný

Práce je nedokončená, obsahuje mnoho výtvarných a technických chyb, případně se jedná o plagiáty.

 

 


Informační technologie

 


 

Klasifikace

Počet bodů

Výborný

91 a více

Chvalitebný

75 - 90

Dobrý

74 - 55

Dostatečný

20 - 54

Nedostatečný

méně než 20

 

Práce je hodnocen podle následujících kritérií:

 

Popis

Max.počet bodů

Pokrytí obsahu dle zadání, tematická návaznost

10

Grafické provedení, nápaditost

15

Použití všech možností programovacího jazyka

20

Funkčnost, jasná definovanost řešení

10

Přenositelnost řešení

5

Tematické zakomponování programovacího jazyka

40

 

Maximální počet bodů v každé části – práce je bez chyb, přehledná, odpovědi jednoznačné.

 


Hodnocení ústní maturitní zkoušky v profilové části

(u odborných předmětů)

je prováděno podle klasifikační stupnice:

1 – výborný,

2 – chvalitebný,

3 – dobrý,

4 – dostatečný,

5 – nedostatečný.

 

 

Stupeň 1 (výborný)

Žák nemá v přesnosti a úplnosti poznatků, faktů a pojmů a ve vztazích mezi nimi podstatné mezery. Drobné nepřesnosti je schopen za pomoci zkoušejícího zkorigovat.

Stupeň 2 (chvalitebný)

Žák má v přesnosti a úplnosti požadovaných poznatků, faktů a pojmů a ve vztazích mezi nimi ojedinělé podstatnější mezery. Nepřesnosti je schopen za pomoci zkoušejícího zkorigovat.

Stupeň 3 (dobrý)

Žák má v přesnosti a úplnosti požadovaných poznatků, faktů a pojmů a ve vztazích mezi nimi závažnější mezery. Výklad a hodnocení jevů dovede vysvětlit omezeně a jen za pomoci učitele.

Stupeň 4 (dostatečný)

Žák má v přesnosti a úplnosti požadovaných poznatků, faktů a pojmů a ve vztazích mezi nimi četné a závažné mezery.

Stupeň 5 (nedostatečný)

Žák si předepsané učivo neosvojil. Má podstatné neznalosti. Výkladu a hodnocení jevů nedovede vysvětlit.

 

 

Mgr. Pavlína Ječmínková v. r.